Cookies giới thiệu sẽ được lưu trữ trong bao lâu trên trình duyệt?

Cookie liên kết giới thiệu của bạn sẽ được lưu trữ kéo dài trong trình duyệt của người bạn đã giới thiệu 90 ngày. Điều này có nghĩa là nếu người bạn giới thiệu truy cập trang web của chúng tôi thông qua liên kết giới thiệu của bạn và họ không mua trong lần truy cập đầu tiên, bạn vẫn sẽ nhận được hoa hồng khi họ đăng ký mua hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày giới thiệu (nhấp vào liên kết liên kết cá nhân của bạn ).