Hướng dẫn liên kết tên miền để tracking vào tài khoản Affiliate

Tôi có thể đổi tên miền không?

Bạn có thể đổi tên miền, tuy nhiên phải đợi chúng tôi kiểm duyệt và chấp nhận thì bạn mới có thể sử dụng tên miền mới đó, trong thời gian đợi duyệt thì tên miền cũ vẫn hoạt động