Làm thế nào để xem thông tin đơn hàng tôi đã giới thiệu?

Sau khi đăng nhập tài khoản vào trang Affiate Area, bạn chọn tab Thông tin đơn hàng để xem chi tiết danh sách các đơn hàng bạn đã giới thiệu.

Nhấp vào đơn hàng để thấy thông tin chi tiết của đơn hàng đó.

Mã đơn hàng tham chiếu là mã đơn hàng tại hệ thống bán hàng Elsa Speak, chúng tôi sẽ dùng mã này để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đối với đơn hàng.