Cách xem thống kê hoa hồng giới thiệu

Sau khi đăng nhập vào tài khoản Affiliate, tại giao diện Afifliate Area, bạn tìm đến tab Giới thiệu để xem các giới thiệu của bạn.

Để xem các thu nhập đã thanh toán và chưa thanh toán, bạn nhấp vào tab Bảng điều khiển