Tôi có thể quảng bá ELSA SPEAK với khách hàng nước ngoài không?

Vì khách hàng nước ngoài sử dụng phương thức thanh toán là USD khác với hệ thống thanh toán tại thị trường VN nên sẽ có một hệ thống Affiliate riêng dành cho thị trường quốc tế, nếu bạn có nhu cầu quảng bá cho khách nước ngoài, vui lòng truy cập vào đường dẫn này để đăng ký chương trình Affiliate cho khách hàng nước ngoài, hãy mở tài khoản paypal để nhận thanh toán. (Vui lòng xem hướng dẫn mở tài khoản paypal trên mạng)

Tham gia Affiliate Program cho thị trường quốc tế